Nabór na stanowisko Księgowy - 2023

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Głównej Księgowej

Mosina, dnia 16 lutego 2023 r.

 

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko księgowy Mosińskiego Ośrodka Kultury

 

Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na stanowisko księgowego Mosińskiego Ośrodka Kultury, ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina, wyłoniona została:

 

Pani Agnieszka Trybuś-Stark

 

Pani Agnieszka Trybuś-Stark spełniła wymagania formalne i niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze. Na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej oceniono predyspozycje i umiejętności kandydatki, pozwalające na prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisku księgowego Mosińskiego Ośrodka Kultury.

 

Marek Dudek

Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury


Ogłoszenie o naborze

Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury

z siedzibą w 62-050 Mosina, ul. Dworcowa 4

OGŁASZA NABÓR

na stanowisko – Księgowy

 

Data publikacji ogłoszenia: 27 stycznia 2023 roku

Termin składania ofert do: 10 lutego 2023 roku

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE /KONIECZNE/:

1. Wykształcenie wyższe o kierunku ekonomicznym lub pokrewnym.

2. Doświadczenie zawodowe min. 3 lat w księgowości.

3. Znajomość programów pakietu MS Office, w szczególności Word, Excel.

4. Obywatelstwo polskie.

5. Znajomość obowiązujących przepisów prawa w zakresie ustaw:

• o finansach publicznych,

• o rachunkowości,

• o podatku dochodowym od osób fizycznych,

• o podatku od towarów i usług,

• o ochronie danych osobowych,

• o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

• znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego.

(potwierdzenie znajomości w/w przepisów w drodze rozmowy kwalifikacyjnej).

6. Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, samodzielność, komunikatywność, systematyczność oraz otwartość na zmiany.

7. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

1. Dobra znajomość programu SYMFONIA: Finanse i księgowość, Środki trwałe, Kadry i płace;

2. Doświadczenie w naliczaniu wynagrodzeń pracowników etatowych oraz pracujących na umowę zlecenia i dzieło.

3. Umiejętność analitycznego myślenia oraz sporządzania pism urzędowych.

 

OBOWIĄZKI I ZADANIA:

1. Wprowadzenie dokumentów księgowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku instytucji kultury,

3. Sporządzanie sprawozdań finansowych z wykorzystanej dotacji przyznanej przez organizatora,

4. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym instytucji kultury, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

5. Sporządzanie sprawozdań finansowych i deklaracji US oraz innych sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami,

6. Dokonywanie rozliczeń wszelkiego rodzaju podatków zgodnie z obowiązującymi przepisami,

7. Terminowe prowadzenie rozliczeń z Urzędami Skarbowymi oraz ZUS i GUS,

8. Wykonywanie innych, nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Dyrektora Mosińskiego Ośrodka Kultury należą do kompetencji księgowego.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Życiorys (CV),

2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

3. Kopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż pracy (lub zaświadczenie

o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia),

4. Kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,

5. Kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

6. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o:

a) posiadaniu obywatelstwa polskiego,

b) niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe,

c) posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.

(druk do pobrania ze strony  Biuletynu Informacji Publicznej Mosińskiego Ośrodka Kultury).

d) o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku.

6. Własnoręcznie podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (druk do pobrania ze strony  Biuletynu Informacji Publicznej Mosińskiego Ośrodka Kultury).

 

WARUNKI PRACY NA W/W STANOWISKU:

• miejsce pracy – siedziba Mosińskiego Ośrodka Kultury

• wymiar czasu pracy – ½ etatu ( 20 godzin w tygodniu),

• praca administracyjno-biurowa, przy użyciu komputera poniżej 4 godzin dziennie, obsługa urządzeń biurowych,

• stanowisko pracy na parterze budynku,

• sporadyczny kontakt z interesantami.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie:

Mosińskiego Ośrodka Kultury, 62-050 Mosina, ul. Dworcowa 3, pokój nr 30

 

lub pocztą na adres siedziby z dopiskiem „Dotyczy naboru na wolne stanowisko księgowego Mosińskiego Ośrodka Kultury” oraz podaniem imienia, nazwiska i adresu do korespondencji osoby składającej aplikację w terminie do dnia 10 lutego 2023 roku do godz. 12.00 (decyduje data wpływu do siedziby Mosińskiego Ośrodka Kultury).

 

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Aplikacje, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani indywidualnie telefonicznie. Konkurs prowadzi Komisja powołana przez dyrektora Mosińskiego Ośrodka Kultury.

2. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Mosińskiego Ośrodka Kultury oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka.

3. Planowane zatrudnienie od dnia 1 marca 2023 r.

4. Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury zastrzega sobie prawo zakończenia konkursu lub odstąpienie od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

Załaczniki: 

- Oświadczenie o niekaralności - pobierz 

- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz